top of page
Milí klienti,
Vaše údaje a ich bezpečnosť sú pre nás veľmi dôležité a preto s nimi zaobchádzame veľmi starostlivo. Následne sa dozviete v akých prípadoch zbierame vaše údaje a za akým účelom.
NAŠI KLIENTI NAVŠTEVUJÚCI CVIČENIA A WORKSHOPY

V prípade, že navštevujete naše lekcie, kurzy, či workshopy, stávate sa našimi klientami. 

 

1. KTO JE ZODPOVEDNÝ ZA SPRACOVANIE ÚDAJOV A NA KOHO SA MÔŽEŠ V PRÍPADE OTÁZOK OBRÁTIŤ?

Za spracovanie údajov je zodpovedná spoločnosť:

ATELIÉR SURYA s.r.o., 

IČO 50639340, 

Pod záhradami 62

841 02 Bratislava 

 

V prípade otázok a dotazov týkajúcich sa ochrany údajov sa prosím obráťte na: relaxacie@relaxacie.sk

2. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME A ODKIAĽ TIETO ÚDAJE POCHÁDZAJÚ?

·       Každý klient Ateliéru Surya musí byť zaregistrovaný v Rezervačnom systéme (iSport) Ateliéru Surya, kde zadávate osobné údaje: 

meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail a fakturačné údaje (ulica, mesto, PSČ) 

V prípade fakturácie na právnickú osobu, vypĺňate aj IČO, DIČ, Spoločnosť (názov) a platca DPH. 

·      Pri maloletých klientoch sa spracúvajú nasledovné údaje:

meno, priezvisko, vek

A údaje o ich zákonných zástupcoch:

meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail a fakturačné údaje (ulica, mesto, PSČ) 

3. NA AKOM PRÁVNOM ZÁKLADE A NA AKÉ ÚČELY SA SPRACÚVAJÚ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu,  za účelom vašej účasti na aktivitách nami organizovaných a na splnenie si našich zákonných povinností. Spracovanie dát spočíva v prvom rade v činnostiach týkajúcich sa správy klientov, registrácie na lekcie, kurzy, workshopy, ich organizovanie a zúčtovanie.

Osobné údaje sa spracúvajú aj na účely plnenia rôznych zákonných povinností (napr. vedenie riadneho účtovníctva, informovanie orgánov činných v trestnom konaní a súdov v prípade podania podnetu, atď.)

Váš súhlas nám udeľujete v rámci registrácie nového klienta v Rezervačnom systéme (iSport).

Okrem toho, ak si zvolíte pri registrácii zasielanie Newslettera, budeme vás mailom informovať o novinkách a iných dôležitých skutočnostiach, týkajúcich sa organizácie lekcií. Súhlas so spracovaním osobných údajov na účel zasielania marketingových oznámení môžete kedykoľvek odvolať (bližšie v bode 6).

4. KTO ÚDAJE SPRACOVÁVA A KOMU SA VAŠE ÚDAJE POSKYTUJÚ ĎALEJ?

Osobné údaje uvedené v bode 2 spracovávame prostredníctvom svojich k tomu poverených zamestnancov a spracovateľ VašeWebovky s.r.o., IČO 22773681, prevádzkovateľ Rezervačného systému iSport.

Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo spracovávajú v rámci evidencie dochádzky aj naši lektori.

Fakturačné údaje spracováva účtovník kvôli úhrade faktúry a vedeniu účtovníctva.

Všetky poverené subjekty sú zmluvne zaviazané k tomu, aby zaobchádzali s vašimi údajmi ako s dôvernými a spracovávali ich len v rámci nášho poverenia.

Pri vzniku zákonnej povinnosti poskytujeme osobné údaje verejným orgánom a inštitúciám (napr. daňový úrad, súdy, prokuratúra).

 

Nemáme úmysel poskytovať osobné údaje nikomu ďalšiemu ani do tretích krajín.

5. AKO DLHO SA SPRACÚVAJÚ A UKLADAJÚ VAŠE ÚDAJE?

Vaše osobné údaje spracúvame a uchovávame počas trvania účelu spracovania.

6. NEWSLETTER A KONTAKT V PRÍPADE POTREBY

Newsletter, e-mail a telefónne číslo využívame na vašu informovanosť ohľadne noviniek, zmien a ostatných dôležitých udalostí, ktoré môžu mať vplyv na lekciu, na ktorú ste prihlásený (zrušenie, presun, atď). Ďalej na priamu komunikáciu týkajúcu sa organizovania lekcií.

Udelenie súhlasu na odoberanie Newsletteru je dobrovoľné. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na odkaz "odhlásiť sa" v každom Newsletteri.

7. AKO ZABEZPEČÍME OCHRANU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Bezpečnosť vašich osobných údajov a údajov vašich detí je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. V prípade potreby sú dokumenty spracúvané v elektronickej forme zabezpečené heslom. Dokumenty v listinnej forme sú uložené u zodpovednej poverenej osoby alebo v uzamykateľných priestoroch. Prístup k osobným údajom majú len poverené osoby. 

8. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA?

Právo na informovanie a prístup k vašim údajom

Pokiaľ spracúvame vaše osobné údaje, máte právo na informovanie ohľadom účelov spracovania, o spracovateľoch týchto osobných údajov, o trvaní uloženia, o právach, ktoré vám prislúchajú a taktiež máte právo na prístup k vašim údajom.

 

Oprava a vymazanie

Ste oprávnený požadovať opravu nesprávnych alebo neúplných osobných údajov, ktoré sa týkajú vašej osoby. Ste oprávnený požadovať vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, pokiaľ sa spracúvanie údajov nevykonáva v súlade so zákonnými predpismi, a pokiaľ z našej strany výmazu neodporujú žiadne právne záväzky.

 

Obmedzenie spracovania

Ste oprávnený požadovať obmedzenie spracovania vašich údajov.

  

Námietka

Z dôvodov, ktoré vyplývajú z osobitnej situácie, ste kedykoľvek oprávnený vzniesť námietku voči spracovaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú. Ak vznesiete námietku, nebudeme osobné údaje, ktoré sa týkajú vašej osoby, ďalej spracúvať, okrem prípadu, že pre spracovanie vzniknú záväzné dôvody hodné ochrany, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak spracovanie slúži uplatneniu, výkonu alebo obhájeniu právnych nárokov. Pri vznesení námietky voči spracovaniu na reklamné účely prestaneme v každom prípade údaje na tento účel spracúvať.

 

Sťažnosť

Ak dôjde k porušeniu vašich práv týkajúcich sa ochrany osobných údajov, máte právo vzniesť sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, +421 /2/ 3231 3214, E-mail: ochrana@pdp.gov.sk.

 9. AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ OHĽADNE OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Ak máte otázky a dotazy týkajúce sa ochrany osobných údajov, ak chcete informácie o vašich osobných údajoch alebo vašich právach, kontaktujte nás na adrese relaxacie@relaxacie.sk.

NÁVŠTEVNÍCI NAŠEJ WEBOVEJ STRÁNKY

Vitajte na našej stránke www.ateliersurya.sk. Naša stránka je vytvorená s Wix.com website builder. Ako ich užívateľ sa riadime Wix.com Privacy Policy.  

 

Kontaktné formuláre

Ako návštevník našej webovej stránky www.ateliersurya.sknás máte možnosť kontaktovať kvôli rôznym dotazom a otázkam cez kontaktný formulár, kvôli prenájmu priestorov, kúpe darčekovej poukážky, usporiadania workshopu, atď. V týchto prípadoch vypĺňate svoje osobné údaje.

Všetky vami poskytnuté údaje budú uložené na našom webovom serveri a budú použité len na zodpovedanie vašej žiadosti. Vaše údaje nebudú postúpené tretím stranám a nebudú použité ani na marketingové účely. Všetky údaje uložené vo vašom dotaze budú vymazané najneskôr po 12 mesiacoch.

bottom of page