top of page

OZ "SLNEČNÝ ATELIÉR" 

Stanovy združenia občanov
podľa zák. č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v z. n. p.

 

Článok I.
Názov, sídlo a ciele združenia

1)  Názov združenia: Slnečný ateliér (ďalej v texte len „združenie“)

2)  Sídlo združenia: Pod záhradami 2455/62, 841 02, Bratislava

3)  Cieľom združenia je:

a)  vytvárať podmienky pre uspokojovanie pohybových, kultúrnych, vzdelávacích, sociálno-spoločenských i duševných potrieb pre širokú verejnosť a tým aktívne prispievať k všestrannému ozdraveniu životného štýlu obyvateľstva

b)  organizovať pohybové, športové, rekondičné, vzdelávacie, kultúrne a odborné podujatia a aktivity

c)  podporovať zdravý životný štýl a realizovať aktivity na podporu a ochranu zdravia

d)  prostredníctvom pohybových a športových aktivít upevňovať telesnú zdatnosť

e)  zabezpečovať a organizovať výchovno-vzdelávacie semináre a školenia

f)  pri organizovaní aktivit́ a podujatí aktiv́ne spolupracovať s orgánmi miestnej a regionálnej územnej samosprávy , štátnej správy , občianskymi združeniami, nadáciami a záujmovými skupinami občanov

 

Článok II.

Členstvo, práva a povinnosti členov

1)  Členstvo vzdružení je dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia.

2)  Členstvo v združení vzniká prijatím člena príslušným orgánom na základe žiadosti uchádzača o členstvo. Členstvo v združení zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia, alebo dňom ústneho vyhlásenia ovystúpení na zasadnutí najvyššieho orgánu, vylúčením príslušným orgánom združenia, zánikom združenia, alebo smrťou člena, resp. zánikom člena - právnickej osoby.

3)  Členovia majú práva:


a) podieľať sa na činnosti združenia
b) voliť a byť volení do orgánov združenia

c) obracať sa na orgány združenia s námetmi, sťažnosťami a žiadať o stanovisko

d) byť informovaní o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia

 

4) Členovia majú povinnosti:

a)  dodržiavať stanovy združenia

b)  pomáhať pri plnení cieľov združenia podľa svojich možností

c)  platiť členské príspevky podľa rozhodnutia výkonného výboru

d)  ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia

 

Článok III. 

Orgány združenia

1)  Orgánmi združenia sú:


a) najvyšší orgán – členská schôdza,
b) výkonný výbor
c) štatutárny orgán–predseda,2 podpredsedovia

 

2)  Najvyšší orgán:

a)  tvoria všetci členovia združenia

b)  schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky

c)  volí a odvoláva všetky ostatné orgány združenia

d)  schvaľuje plán činnosti združenia a rozpočet

e)  schvaľuje výročnú správu a prehľad hospodárenia

f)  rozhoduje o zániku združenia

g)  členskú schôdzu zvoláva výkonný výbor, resp. nadpolovičná väčšina členov

h)  výsledok hlasovania je platný, ak uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných na hlasovaní

 

3)  Výkonný výbor:

a)  zabezpečuje a riadi činnosť združenia medzi zasadnutiami najvyššieho orgánu, riadi sa rozhodnutiami najvyššieho orgánu

b)  má vždy nepárny počet, minimálne 3 členov (predseda a podpredseda je zároveň štatutárnym orgánom), ak najvyšší orgán nerozhodne inak

c)  je volený najvyšším orgánom na funkčné obdobie 5 rokov

f)  schvaľuje prijatie nových členov a vylúčenie členov

g)  rozhoduje o výške členských príspevkov

h)  na zabezpečenie svojej činnosti so súhlasom najvyššieho orgánu odmeňuje aktívnych členov výkonného výboru za vykonanú činnosť

i)  ustanovuje likvidá tora v prípade likvidácie združenia

j)  rozhoduje o veciach, ktoré nie sú riešené stanovami

4)  Štatutárny orgán:


a) zastupuje združenie navonok
b) je volený na funkčné obdobie 5 rokov
c) jednotliví členovia štatutárneho orgánu konajú samostatne

d) zodpovedá za hospodárenie a vedenie účtov združenia

e) zvoláva, obsahovo pripravuje a riadi zasadnutia

 

Článok IV.

Zásady hospodárenia

1)  Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.

2)  Zdrojmi majetku sú členské príspevky, dary, dotácie, granty ainé príjmy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a príslušnými povoleniami.

 

 

Článok V.

Záverečné ustanovenia

 

1)  Združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

 

2)  Stanovy združenia nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia najvyšším orgánom.

V Bratislave dňa 24. 9. 2020

bottom of page